Kurs animatora czasu wolnego

W dniach od 27.10.2019 do 30.10.2019 odbył się w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni kurs animatora czasu wolnego dla 2 grup po 15 uczniów w projekcie „Od teorii do praktyki” nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 współfinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb
rynku prac.