Operator Obrabiarek Skrawających

Kwalifikacje jakie można zdobyć i potwierdzić egzaminem:

W ciągu 3 lat nauki w szkole, uczniowie zawodu operator obrabiarek skrawających, zdają jeden egzamin potwierdzający ich kwalifikacje. Jest to:

 • Egzamin M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji M.44 „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik mechanik.

Ogólna charakterystyka zawodu:

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo często spotykanych
w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Praca operatora obrabiarek skrawających wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Operator obrabiarek skrawających obsługuje, utrzymuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne
i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo).

Jego zadania obejmują:

 • przygotowanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z dokumentacją  techniczną, przygotowanie narzędzi),
 • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających,
 • mocowanie obrabianych przedmiotów,
 • uruchamianie, realizację obróbki i zatrzymywanie obrabiarek skrawających,
 • wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i powiadamianie odpowiednich służb konserwatorsko-remontowych,
 • obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki,
 • utrzymywanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciw pożarowych i ochrony środowiska naturalnego.

Umiejętności absolwenta:

Absolwent, który ukończy szkołę o profilu operator obrabiarek skrawających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Praktyki zawodowe:

Warsztaty szkolne

Perspektywy zawodowe:

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy technik wytwarzania             
 • Technologia obróbki skrawaniem          
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej           
 • Język obcy w branży mechanicznej       

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Konstrukcje maszyn     
 • Programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie