Technik Mechatronik

Kwalifikacje jakie można zdobyć i potwierdzić egzaminem:

W ciągu 4 lat nauki w szkole, uczniowie zawodu technik mechatronik, zdają trzy egzaminy potwierdzające ich kwalifikacje. Są to:

 • Egzamin E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Egzamin E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • Egzamin E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 Ogólna charakterystyka zawodu:

Technik mechatronik jest jednym z młodszych zawodów ze względu na fakt, że dziedzina wiedzy i techniki, jaką jest mechatronika, weszła do słownika pojęć zawodów dopiero kilka lat temu. Uczniowie uczęszczający do technikum o profilu mechatronicznym kształcą swoje umiejętności z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki.

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych;
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych;
 • obsługa i programowanie sterowników PLC;
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych
  i montażowych;
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych;
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych;
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

 Umiejętności absolwenta:

Ze względu na wiedzę z różnych dziedzin techniki, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu „technik mechatronik” jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

 Praktyki zawodowe:

W związku z tym, że mechatronika staje się dziedziną wykorzystywaną w większości przesiębiorstw dodatkowa praktyka ma na celu poszerzenie umiejętności z zakresu obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych oraz sposobów ich konserwacji
i naprawy. Jest to szczególnie ważne dla uczniów kształconych w zawodzie technik mechatronik, dla których program nauczania przewiduje praktykę zawodową trwającą 4 tygodnie w trzeciej klasie. Nasi uczniowie odbywają praktykę w Elektrowni „Turów” w Bogatyni.

Głównym celem praktyki jest zastosowanie i pogłębienie wiedzy i umiejętności opanowanych przez uczniów w szkole, w rzeczywistych warunkach pracy. W trakcie realizacji praktyki uczniowie będą doskonalić umiejętności wykonywania określonych zadań na poszczególnych stanowiskach pracy.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent klasy o profilu mechatronicznym ma duże możliwości w wybraniu swojej ścieżki zawodowej. Może być zatrudniony m.in.:

 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym
  i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. przemysł motoryzacyjny, spożywczy, elektromaszynowy itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta
  i konstruktora,
 • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

 Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • elektrotechnika i elektronika
 • technologia i konstrukcje mechaniczne
 • pneumatyka i hydraulika
 • urządzenia i systemy mechatroniczne
 • działalność gospodarcza w branży mechatronicznej
 • język niemiecki zawodowy

 

Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • pomiary elektryczne i elektroniczne
 • techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne
 • układy pneumatyki i hydrauliki
 • obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
 • metody projektowania i programowania w mechatronice