Klasa wielozawodowa

Nauka zawodu w klasie wielozawodowej odbywa się na podstawie umowy o pracę zawartej w konkretnym zawodzie i trwa 3 lata. Uczeń zostaje w ten sposób młodocianym pracownikiem. Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole natomiast praktyczna nauka zawodu u pracodawcy. Uczniowie co roku wyjeżdżają na miesięczne kursy zawodowe, gdzie zdobywają wiadomości teoretyczne.

Zawody w których kształcimy:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer
 • blacharz samochodowy
 • sprzedawca
 • kucharz
 • murarz - tynkarz
 • lakiernik

Ślusarz

Kwalifikacje jakie można zdobyć i potwierdzić egzaminem:

W ciągu 3 lat nauki w szkole, uczniowie zawodu ślusarz, zdają jeden egzamin potwierdzający ich kwalifikacje. Jest to:

 • Egzamin M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń
  i narzędzi

Ogólna charakterystyka zawodu:

Ślusarz jest jednym z podstawowych zawodów w przemyśle metalowym
i maszynowym. Z tego też względu zawód ślusarz ma szerokie zastosowanie
w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Zadaniem ślusarza jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa prostych konstrukcji, mechanizmów, narzędzi i wyrobów metalowych.

Umiejętności absolwenta:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
 • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • wykonywania połączeń;
 • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Praktyki zawodowe:

Warsztaty szkolne

Perspektywy zawodowe:

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własna działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych (np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy technik wytwarzania
 • Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język obcy w branży mechanicznej       

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Konstrukcje maszyn
 • Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi  - zajęcia praktyczne

Technik mechanik

Kwalifikacje, jakie można zdobyć i potwierdzić egzaminem        

 • Montaż i obsługa maszyn i urządzeń
 • Organizacja i nadzór procesów produkcji maszyn i urządzeń

Ogólna charakterystyka zawodu

Kształcenie w zawodzie technik mechanik obejmuje umiejętności w zakresie: użytkowania obrabiarek skrawających, projektowania, konstruowania, budowy, eksploatacji i naprawy maszyn, urządzeń i mechanizmów. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach gospodarki o różnym stopniu organizacji produkcji lub usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, budownictwie okrętowym, górnictwie, transporcie, rolnictwie. Mogą być zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego

Umiejętności absolwenta     

 • Montaż maszyn i urządzeń
 • Obsługa maszyn i urządzeń
 • Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń
 • Nadzorowanie przebiegu produkcji
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej
 • Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej
 • Wykonywanie połączeń materiałów
 • Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Praktyki zawodowe  

Famago, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna, Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Perspektywy zawodowe      

Typowymi miejscami pracy dla technika mechanika są:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne, wykorzystujące obróbkę skrawaniem, zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
 • zakłady budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców,
 • wszystkie zakłady przemysłu metalowego w działach produkcyjnych (przy obsłudze obrabiarek konwencjonalnych i nowoczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie), naprawczych (w narzędziowniach), prototypowniach,
 • zakłady przemysłowe, zakłady mechaniczne,
 • zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze.

W przypadku kontynuacji nauki na uczelniach wszystkie kierunki związane z : energetyką, budową maszyn, zarządzaniem produkcją.

Przedmioty zawodowe teoretyczne

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy sterowania i regulacji maszyn
 • Technologia montażu maszyn i urządzeń
 • Podstawy technik wytwarzania
 • Organizacja procesów produkcji
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
 • Język obcy w branży mechanicznej

Przedmioty zawodowe praktyczne 

 • Konstrukcje maszyn
 • Technologia mechaniczna
 • Procesy produkcji
 • Techniki wytwarzania

Operator Obrabiarek Skrawających

Kwalifikacje jakie można zdobyć i potwierdzić egzaminem:

W ciągu 3 lat nauki w szkole, uczniowie zawodu operator obrabiarek skrawających, zdają jeden egzamin potwierdzający ich kwalifikacje. Jest to:

 • Egzamin M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji M.44 „Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń” oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik mechanik.

Ogólna charakterystyka zawodu:

Operator obrabiarek skrawających należy do zawodów bardzo często spotykanych
w sferze zatrudnienia. Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie. Praca operatora obrabiarek skrawających wymaga na ogół zespołowego działania i oparta jest na współpracy. Operator obrabiarek skrawających obsługuje, utrzymuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne
i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo).

Jego zadania obejmują:

 • przygotowanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z dokumentacją  techniczną, przygotowanie narzędzi),
 • ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek skrawających,
 • mocowanie obrabianych przedmiotów,
 • uruchamianie, realizację obróbki i zatrzymywanie obrabiarek skrawających,
 • wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i powiadamianie odpowiednich służb konserwatorsko-remontowych,
 • obsługiwanie przyrządów i narzędzi pomiarowych do sprawdzania jakości wykonanej obróbki,
 • utrzymywanie stanowiska pracy z uwzględnieniem zasad racjonalnej organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciw pożarowych i ochrony środowiska naturalnego.

Umiejętności absolwenta:

Absolwent, który ukończy szkołę o profilu operator obrabiarek skrawających jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;
 • wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;
 • wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

Praktyki zawodowe:

Warsztaty szkolne

Perspektywy zawodowe:

Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp. Osoby przedsiębiorcze mogą podejmować własną działalność gospodarczą.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Podstawy technik wytwarzania             
 • Technologia obróbki skrawaniem          
 • Działalność gospodarcza w branży mechanicznej           
 • Język obcy w branży mechanicznej       

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 • Konstrukcje maszyn     
 • Programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Technikum Usług Fryzjerskich

Kwalifikacje, jakie można zdobyć i potwierdzić egzaminem

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 

A.23 Projektowanie fryzur

 Ogólna charakterystyka zawodu

Fryzjer, zwany teraz coraz częściej stylistą fryzur jest osobą, która zawodowo zajmuje się układaniem fryzur zgodnie z życzeniem klienta. W pierwszej kolejności doradza wybór odpowiedniej fryzury, dopasowanej do kształtu twarzy klienta i jego kolorystyki lub proponuje odpowiednie modyfikacje. W wielu nowoczesnych, ekskluzywnych salonach fryzjerskich mycie włosów połączone jest z szeregiem dodatkowych usług takich jak masaż głowy, zastosowanie odpowiednich środków pielęgnacyjnych etc.

Zadaniem fryzjera jest odpowiednie ostrzyżenie i wymodelowanie włosów, aby osiągnąć efekt oczekiwany przez klienta. Obok strzyżenia i układania włosów, fryzjerzy zajmują się także wszelkimi rodzajami koloryzacji włosów - farbowaniem, rozjaśnianiem, tworzeniem pasemek, balejażem, dekoloryzacją. Wiele salonów oferuje również usługi związane z przedłużaniem lub zagęszczaniem włosów czy zabiegami regeneracyjnymi włosów zniszczonych.

Fryzjer zajmuje się również tworzeniem fryzur okolicznościowych, tworzonych na specjalne okazje takie jak śluby, komunie, sylwester, chrzciny. Doradza klientom w doborze najlepszych środków pielęgnacyjnych oraz we właściwym dbaniu o wykonaną fryzurę. Rozpoczynając pracę z klientem technik usług fryzjerskich przeprowadza z klientem rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny.

 

Umiejętności absolwenta

Absolwent kierunku Technik usług fryzjerskich zarządza zakładem fryzjerskim, świadczy usługi fryzjerskie w pełnym zakresie, w tym usługi wykraczające poza standard. Projektuje i urządza zakład fryzjerski zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz sanitarnymi. Prowadzi promocję i marketing w zakresie usług fryzjerskich. Kieruje zespołem pracowniczym oraz kontroluje przebieg świadczonych usług. Prowadzi zaopatrzenie, gospodarkę materiałową i finansową. Rozpoczynając pracę z klientem, technik usług fryzjerskich przeprowadza rozmowę konsultacyjną poznając preferencje klienta i analizując informacje uzyskane w sposób werbalny i niewerbalny. Prowadzi działalność szkoleniową i wychowawczą. Świadczy usługi fryzjerskie przy wykorzystaniu najnowszych osiągnięć fryzjerstwa oraz tendencji światowych z zakresu stylistyki. Doradza w zakresie doboru modelu i kolorystyki fryzury.

Absolwent będzie specjalistą w zakresie:

 • wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów
 • wykonywania zabiegów chemicznych włosów
 • wykonywania strzyżenia włosów
 • wykonywania stylizacji fryzur
 • wykonywania projektów fryzur.

 

Możliwość zatrudnienia

Absolwent szkoły może pracować w salonach fryzjerskich lub samodzielnie prowadzić taki salon.
Może również być zatrudniony jako: fryzjer teatralny lub filmowy w teatrach, operach i telewizji, stylista w firmach reklamowych i marketingowych, przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich, nauczyciel zawodu po uzyskaniu dodatkowo kwalifikacji pedagogicznych.

 

Praktyki zawodowe

Przygotowanie praktyczne uczniowie zdobywają podczas zajęć w szkolnych w pracowni fryzjerskiej oraz praktyk zawodowych w salonach współpracujących ze szkołą.

 

Przedmioty zawodowe teoretyczne:

 • podstawy fryzjerstwa
 • techniki fryzjerskie
 • kreowanie wizerunku we fryzjerstwie
 • organizacja salonu fryzjerskiego
 • język obcy zawodowy

 Przedmioty zawodowe praktyczne:

 • procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur
 • wizualizacja we fryzjerstwie