Wyprawka szkolna 2015/2016

wyprawkaIstnieje możliwość udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ( Dz. U. z 2015 r., poz. 938) w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 pomoc dotyczy:

 - uczniów klasy IV technikum,

- uczniów uczęszczającym do zasadniczych szkół zawodowych i techników w roku szkolnym 2015/2016 posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty),

Kryterium dochodowe, które należy podać ubiegając się o dofinansowanie do zakupu podręczników wynosi 574 zł /os w rodzinie z roku 2013 r., ponieważ za dochody członków rodziny uważa się dochody osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, czyli w roku bieżącym rokiem kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy jest rok 2013.

Pomoc może być udzielona również uczniom, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 i 693), między innymi: zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii.

Termin składania wniosków do dnia 8.09.2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni,  w Wydziale Edukacji Kultury i Sportu. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia /prawnych opiekunów, pełnoletniego ucznia albo nauczyciela za zgodą rodziców ucznia. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodów lub kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty 445 zł. dla ucznia technikum i 390 zł. dla ucznia zasadniczej szkoły zawodowej.

Dodatkowej informacji udziela pedagog Izabella Antczak