bieg plakat

plakat absolwent

Regulamin: KLIKNIJ TUTAJ

Zgoda rodziców

 Mapy Trasy: 2km      5km

 

REGULAMIN

1. CEL IMPREZY

- Popularyzacja i upowszechnianie biegów jako najprostszej formy aktywności    ruchowej.

- Promocja zdrowego stylu życia

- Promocja Bogatyni

 

2. ORGANIZATOR

Zespół Szkół Zawodowych im. Św. Barbary w Bogatyni

Uczniowski Klub Sportowy „LIBERO” Bogatynia

Biuro Zawodów –  ul. Kościuszki 33, Bogatynia

czynne w dniu i miejscu imprezy od godz. 900

 

3. TERMIN I MIEJSCE

31 maja 2013 roku –  ul. Kościuszki 33, 59-920 Bogatynia

Program

- godz. 8.30 Otwarcie biura zawodów

- godz. 9:30 Bieg Sportowy na 2 km.

- godz. 10:00 Bieg Główny na 5 km.

- godz. 11:00 Ceremonia dekoracji

- godz. 11:30 Zamknięcie biura imprezy

 

4. UCZESTNICTWO

1. Uczestnikami mogą być wszyscy chętni bez względu na miejsce zamieszkania, zarówno amatorzy, jak i zawodnicy posiadający licencje sportowe.

Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów ( do pobrania na stronie ZSZ Bogatynia)

2. Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w biegach. W przypadku braku badań lekarskich uczestnik bierze udział w biegu na własną odpowiedzialność (dotyczy to indywidualnych zgłoszeń pełnoletnich uczestników ).

3.Uczestnik powinien posiadać aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem.

 

5. OPŁATY

Bieg sportowy i główny – opłata startowa: 5 zł złotych,

Biegi dla dzieci i młodzieży 2 zł.

Dla osób związanych z ZSZ udział bezpłatny.

Opłatę startową należy uiścić  w biurze zawodów przed złożeniem formularza zgłoszeniowego.

 

6. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia wyłącznie na kartach zgłoszeniowych

- osobiście w Biurze Zawodów (w dniu imprezy) od godz. 8:30

- weryfikacja zgłoszeń w dniu imprezy przy odbiorze numerów startowych.

 

7. TRASA I DYSTANS

1. Bieg Sportowył (1 pętla)

- dystans 2 km ulicami Bogatyni

2. Bieg Główny (1 pętla)

- dystans 5 km ulicami Bogatyni

- trasa nie posiada atestu.

- na trasie rozmieszczeni zostaną wolontariusze

 

8. NAGRODY

1. Bieg Sportowy:

- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

od I do V miejsca – nagrody ,

2. Bieg Główny

- klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

od I do V miejsca – nagrody

- najstarsza uczestniczka /

dyplom, nagroda rzeczowa

- wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowy medal uczestnictwa i pakiety startowe - wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe

odbiór nagród za okazaniem numeru startowego.

 

9. FINANSOWANIE

Impreza finansowana ze:

- środków własnych organizatora.

 

10. SZATNIE

1. Szatnie zorganizowane będą w budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Bogatyni przy Biurze Zawodów. 

2. Za rzeczy, pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności

10. ŚWIADCZENIA DODATKOWE

Wszystkim zawodnikom biorącym udział w imprezie organizator zapewnia:

- opiekę medyczną,

- wodę mineralną

- możliwość skorzystania z natrysków (ZSZ Bogatynia ul. Kościuszki 33 – drugi budynek)

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę

2.Wszyscy uczestnicy biegu musza posiadać numery startowe przypięte do koszulek z przodu na piersi.

3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy oraz za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie biegu przed i po imprezie.

4.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu biegów.

5.Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny biegów.

6.Organizaror zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować uczestników w form komunikatów ustnych i pisemnych(Biuro zawodów).